منابع نرم افزارها وسایت

بسم الله الرحمن الرحیم

کلیه مطالب و محتوای تمامی نرم افزار ها رایگان است.بعضی برنامه ها کاملا رایگان ودر برخی از نرم افزار ها هزینه بابت هدیه و حمایت از نرم افزارها (ونه مطالب و محتوای آنها) پرداخت میشود

فهرست منابع

بیشترین منابع و مطالب استفاده شده در نرم افزارها و سایت طلبه یار

https://emam.com

farsi.khamenei.ir

https://hawzah.net

http://hadith.net

http://ahlolbait.com

http://www.aviny.com

http://thaqalain.ir

http://www.ghadirestan.com

http://www.babolharam.net

http://eheyat.com

http://www.masjed.ir

http://www.dte.ir

www.menbarha.ir

https://emam8.com

http://www.mahmel.ir

https://article.tebyan.net

 http://pajoohe.ir

http://tabarak.ir/

www.erfan.ir

www.ghbook.ir

http://babolharam.mihanblog.com/

 https://rasekhoon.net/

 http://mobalegh.miu.ac.ir

mesbahyazdi.ir

mirbaqeri.ir

meysammotiee.ir

shafiehmahshar.ir

iranseda.ir

panahian.ir

hadaegh.ir

gharaati.ir

https://mojtabatehrani.com

javadi.esra.ir

www.esra.ir

wahidkhorasani.com

http://www.makarem.ir

https://fa.wikipedia.org

https://fa.wikipedia.org

hosseiniboshehri.ir

new.javedan.ir

fa.wikishia.net

www.wikifeqh.ir

www.mobaleghan.com

ido.ir

https://www.balagh.ir/

hadana.ir

http://portal.anhar.ir

https://bahjat.ir

https://www.yjc.ir

http://www.abdulazim.com

http://www.manbarak.ir/

http://mohsenjafari31.blog.ir

 https://amfm.ir

https://www.beytoote.com

http://rcb.ir

http://rahpouyan.com

https://www.mashreghnews.ir

https://www.islamquest.net

http://www.ghadeer.org

http://wikifeqh.ir

https://hadithashk.com

http://hosenih.mihanblog.com

http://wiki.ahlolbait.com

https://www.porseman.com

https://amirebayan.ir

http://www.fazellankarani.com

http://www.1542.org/

سایت علما و مراجع و بزرگان و سخنرانان مشهور

کانالهای منتسب به ایشان در شبکه های اجتماعی

مطالب جمع آوری شده از سایت های اینترنتی

سایت های  در بردارنده اشعار و مداحی و روضه

نرم افزارهای علوم اسلامی (نور)

و….

بازدیدها: ۶۶۸۵