ادامه مطلب
برگزاری درس «الفائق فی الاصول» در سال تحصیلی جدید
۲۳ شهریور ۱۳۹۷

برگزاری درس «الفائق فی الاصول» در سال تحصیلی جدید