تیم ارزیابی طلاش کن

ارزیابی طلاش کن

انگلیسی
انگلیسی
انگلیسی
نوبت بازدید از کانال(Required)
مربوط به کدام استان است ؟ اگر معلوم نیست گزینه نامعلوم را تیک بزنید
استان
فعال بودن کانال(Required)
کانال ویژه طرح طلاش کن است یا خیر؟(Required)
محتوای کانال مرتبط با طرح است یا خیر؟(Required)
گزارش کار موضوعات اجرا شده در کانال هست یاخیر؟(Required)
به جز مربی و بچه ها آیا سایر ظرفیت ها(محله،خانواده،طبیعت و..)در طرح هست یا خیر؟(Required)
میزان خلاقیت در انعکاس فعالیت ها(۱تا۱۰)(Required)
انگلیسی
انگلیسی
موضوعات کار شده(Required)
تاریخ بازدید از کانال(Required)

بازدیدها: ۱۹۵۷