فیش مرثیه شب دوم محرم

بازدید: 584 بازدید

فیش مرثیه
شب دوم محرم؛ ورودیه
مقدمه
در کتاب امالى ابن الشیخ از حضرت صادق علیه السّلام روایت میکند که فرمود: امام حسیین
که نزد پروردگار میباشد به لشکرگاه و محل قبر خیود و شیدیدانى کیه نزدیی ضر حضیرت
مدفونند و زوار خویشتن نظر مرحمت مىکند.امام حسین علیه السّلام نام زوار و نام پدرار ضنار
و مقام و منزلتى که نزد خدا دارند از شما که نام فرزند خود را میدانید بدتیر میشنادید و بدتیر
میداند. ضر بزرگوار هر کسى را که برایش گریه میکند مىبیند و برایش طلب مغفرت مینماید،
از پدرار خود تقاضا میکند که براى زوارش طلب ضمرزش نمایند. امام حسین میفرماید: اگر زائر
من بداند که خدا چه ثوابدائى برایش مدیا نموده ادت خوشحالى وى از گریه و زارى او بیشتر
خواهد شد، هنگامى که زائر ضر حضرت از زییارت برمیگیردد هیین گنیاهى ندواهید داشیت.
شایدبین ماخیلی ها باشند که کربلا نرفتند وضرزوشور ایین ادیت کیه بروندوصیحن دیرا
اربابشور ببیندودربین الحرمین به یادمولاشور اقامه عزاکنند .
اولین ارزوم زیارت کرببلا ضخرینش ردیدر به کاروار شددا
اگه من جور بدم این بدنم خونی بشه به خداممنور مادرت میشم تاهمیشه
حسین جانم

وقتی کاروار اباعبدالله)علیهالسلام( ردید به ضر درزمین امام پردید:نام این درزمین چیست؟
میی- » کیربلا « گفتند: طف)داحل فرات( امام فرمود:ضیا نام دیگیر دارد؟عیرک کیرد ضر را
دپس فرمود:هدنیا مَنیا رِکابنیا و مَحَی » أعوذ بالله مِنَ الکرب و البلاء «: خوانند.امام فرمود
رِحالِنا و مسفَ دِمائنا… همین جا محل بارها ما و مکار اقامت ما و محل ریدتن خور میا
ادت و همین جا جایگاه قبرها ما ادت و جدم ردیو خیدا ایین چنیین بیه مین خبیر داده
ادت.نمی دانم که وقتی اهل بیت امام حسین این جمله راشنیدند چه کارکردند باچیه امیید
ازناقه ها پیاده شدند .فق این رو می تونم بگم که غم خاصی برد زینب دیلام الله علیدیا
نشست ودودت نداشتند دراین درزمین بمانند.
من نمی ضیم برور ازمحملم چور گرفته،ا حسین جار این دلم
ضخر ا نور د اهل یقین من چگونه پا ندم بر این زمین
از مدینه تا به مکه تاکنور همچو شمع ضب گشتم از دورر
این زمین ضتش به د افکنده ادت ضنچه بر لب نآید اینجا خنده ادت
خاک اینجا بو ماتم میدهد بو هجرار، بویی از غم میدهد
تردم این خاک پر از درد و مِحَن در بغل گیرد تنت را بی کفن
ضر برا زینب عادت به کربلا ددت بودوماندر دراین زمین دردضوربود دودت داشتنی نبیود
اما نمیدانم چه شد که روز یازدهم محرم حرفش تغییر کرد و میگفت من را از کربلا نبرید.
داربانا مزنید این همه ضواز رحیل ضخر این قافله را قافله دالار ادت
مبَریدم که در این دشت مرا کار ادت گل اگر نیست ولی صفحه گلزار ادت
ضخر این جا بدر زخمی حسینم زیرضفتابه! هنوز پیکر عزیزم دفن نشده. این جا پیکر بیددت
عبادم اینجادت قنداقه خونین علیاصغرم اینجادت تن اربااربا علی اکبرم ….
همه صدابزنید مظلوم حسین …
پایان )فرود(
چور چاره نیست میروم ومی گذارمت ا پاره پاره تن به خدا می دپارمت

بازدیدها: ۳۹۵

ادامه مطلب